Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden donatie

U doneert aan onderstaande ontvangende partij: Kwispelhelden vzw, gevestigd in de Zuidlaan 29, 9230 Wetteren. Ingeschreven onder het ondernemingsnummer 774.270.331, hierna verder te noemen: Kwispelhelden.

Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur.

Tijdens weekends en op feestdagen gesloten.

Email: info@kwispelhelden.be

Kwispelhelden is aangemerkt als een vereniging zonder winstoogmerk (vzw)

Artikel 1. Definities

 1. Afkoelingsperiode: een periode waarbinnen de gevende partij van de overeenkomst kan afzien.
 2. Donatie: een door de gevende partij aan Kwispelhelden geschonken geldbedrag.
 3. Donatieformulier: middel om online een donatie te doen aan Kwispelhelden.
 4. Gevende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels een elektronische machtiging, via de website van Kwispelhelden, een donatie doet aan Kwispelhelden.
 5. Statuten:
  • KWISPELHELDEN heeft als doel:
   • het aankopen, fokken, opleiden en plaatsen van honden met als doel een minderjarig persoon met een beperking of aandoening in zijn dagelijkse activiteiten bij te staan.
   • het plaatsen van honden met als doel een meerderjarig persoon met een beperking of aandoening in zijn dagelijkse activiteiten bij te staan.
   • het adopteren van asielhonden met als doel deze op te leiden tot assistentiehond.
   • het opleiden en opvolgen van duo’s (personen met een beperking of aandoening en hun eigen hond) waarbij de hond omgeschoold wordt tot assistentiehond.
   • het aankopen, opleiden of plaatsen van instellingshonden.
   • Zij is bevoegd om handelsdaden te stellen voor zover deze in overeenstemming zijn met het doel omschreven in het eerste lid en voor zover de winst gebruikt wordt om dit doel te bereiken. Zij kan alle roerende en onroerende goederen die zij voor het verwezenlijken van haar doel nodig heeft, bezitten of verkrijgen en er alle eigendomsrechten en andere zakelijke rechten op uitoefenen.
   • Zij kan daartoe alle nuttige rechtshandelingen en daden stellen, en onder meer overeenkomsten sluiten, personeel aanwerven, contracten ondertekenen, verzekeringspolissen afsluiten, goederen in huur nemen, dit alles zowel in binnen- als in buitenland.
   • Zij kan subsidies verwerven, zowel van de overheid als van private instellingen, aan sponsoring doen en vertegenwoordigers uitzenden in binnen- en buitenland en zelf als vertegenwoordiger optreden.
 6. Online doneren: het geven van geld middels een elektronische machtiging via de website van Kwispelhelden aan Kwispelhelden.
 7. Ontvangende partij: de rechtspersoon Kwispelhelden die op basis van de overeenkomst een donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de statuten.
 8. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij.
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ontvangende Partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan Kwispelhelden.
 2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze Algemene Voorwaarden.
 3. Kwispelhelden behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, Kwispelhelden

 1. Online donaties komen volledig ten goede aan Kwispelhelden.
 2. Kwispelhelden is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties.
 3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op Kwispelhelden nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van Kwispelhelden is bijgeschreven.
 4. Aansprakelijkheid: Kwispelhelden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart Kwispelhelden voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolgen van de donatie van de gevende partij aan Kwispelhelden.

Artikel 4. Rechten gevende partij

 1. De Gevende Partij heeft een afkoelingsperiode voor Online Donaties via een Donatieformulier van acht (8) werkdagen. In deze periode kan de Overeenkomst schriftelijk door de gevende partij worden ontbonden door een mail te sturen aan info@kwispelhelden.be

Artikel 5. Plichten Kwispelhelden

 1. Kwispelhelden verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de statuten.

Artikel 6. Plichten gevende partij

 1. Om een overeenkomst te sluiten met de ontvangende partij moet de gevende partij tenminste 18 jaar oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet.
 2. Een gevende partij die onder de 18 jaar oud is kan enkel een online donatie en online betaling doen met toestemming van een ouder of voogd.
 3. De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op.
 4. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.
 5. Op voorwaarde dat Kwispelhelden hiervan wordt geïnformeerd doet zij aangifte bij de politie indien de gevende partij onder valse naam of identiteit dan wel met middelen waarover hij/zij niet mag beschikken en waarover hij/zij geen zeggenschap heeft, donaties verricht.
 6. De gevende partij ziet erop toe dat een eventuele partner vooraf zijn/haar toestemming heeft verleend voor de donatie, indien deze te beschouwen is als ongebruikelijk en/of bovenmatig.

Artikel 8. Slotbepalingen

 1. De disclaimer en het privacystatement die Kwispelhelden hanteert zijn onverkort van toepassing.
 2. De rechtbank is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over alle geschillen die tussen Kwispelhelden en een wederpartij ontstaan. Onder geschillen wordt in dit verband ook verstaan die geschillen die slechts door één der partijen als een geschil worden ervaren of aangemerkt.
 3. Partijen verklaren dat het Belgische recht van toepassing is.